Vprašalnik za člana nadzornega sveta BPD

Splošno o dokazovanju izpolnjevanja pogojev za imenovanje člana nadzornega borznoposredniške družbe

Sklep o dokumentaciji za dokazovanje izpolnjevanja pogojev za imenovanje člana upravljalnega odbora borznoposredniške družbe, likvidacijskega upravitelja borznoposredniške družbe oziroma poslovodjo podružnice investicijskega podjetja tretje države (Uradni list RS, št. 72/2016)

Borznoposredniška družba mora v petnajstih dneh po imenovanju člana nadzornega sveta na skupščini Agenciji v zvezi z zadevno osebo posredovati:
1. izpolnjen vprašalnik VPR, v delu, ki se nanaša na zadevno osebo in ki ga izpolni zadevna oseba,
2. izpisek iz kazenske evidence in dokazilo, da zoper to osebo ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in za katerega se lahko izreče kazen zapora eno leto ali več (pogoj iz 157. člena ZTFI v zvezi s 53. členom ZBan-2) oziroma drugo ustrezno dokazilo, če takšna evidenca ne obstaja,
3. sklep skupščine borznoposredniške družbe o imenovanju člana nadzornega sveta.

Obrazec

Vprašalnik VPR: Vprašalnik k zahtevi za izdajo dovoljenja za opravljanje funkcije

  1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
  2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
    razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
  3. Medijsko središče: pr@atvp.si