Prepovedana dejanja zlorabe trga – MAD

1. Direktiva 2014/57/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o kazenskih sankcijah za zlorabo trga (direktiva o zlorabi trga)

2. Uredba (EU) št. 596/2014 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o zlorabi trga (uredba o zlorabi trga) ter razveljavitvi Direktive 2003/6/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter direktiv Komisije 2003/124/ES, 2003/125/ES in 2004/72/ES (Besedilo velja za EGP) - neuradno prečiščeno besedilo

a) Popravek Uredbe (EU) št. 596/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o zlorabi trga (uredba o zlorabi trga) ter razveljavitvi Direktive 2003/6/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter direktiv Komisije 2003/124/ES, 2003/125/ES in 2004/72/ES

3. Izvedbena Direktiva Komisije (EU) 2015/2392 z dne 17. decembra 2015 o Uredbi (EU) št. 596/2014 Evropskega parlamenta in Sveta glede poročanja pristojnim organom o dejanskih ali morebitnih kršitvah navedene uredbe

4. Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/378 z dne 11. marca 2016 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov glede časa, oblike in predloge za predložitev uradnih obvestil pristojnim organom v skladu z Uredbo (EU) št. 596/2014 Evropskega parlamenta in Sveta (Besedilo velja za EGP)

5. Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/347 z dne 10. marca 2016 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov v zvezi z natančno obliko seznamov oseb z dostopom do notranjih informacij in posodabljanja seznamov oseb z dostopom do notranjih informacij v skladu z Uredbo (EU) št. 596/2014 Evropskega parlamenta in Sveta (Besedilo velja za EGP)

6. Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/522 z dne 17. decembra 2015 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 596/2014 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z izvzetjem nekaterih javnih organov in centralnih bank tretjih držav, kazalniki tržne manipulacije, pragovi za razkritje, pristojnim organom za obveščanje o odložitvah, dovoljenjem za trgovanje v zaprtem obdobju in vrstami poslov vodilnih delavcev, o katerih je treba poročati (Besedilo velja za EGP)

7. Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/523 z dne 10. marca 2016 o določitvi izvedbenih tehničnih standardih v zvezi z obliko in predlogo za sporočanje ter javno razkritje poslov vodilnih delavcev v skladu z Uredbo (EU) št. 596/2014 Evropskega parlamenta in Sveta (Besedilo velja za EGP)

8. Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/957 z dne 9. marca 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 596/2014 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za ustrezne ureditve, sisteme in postopke ter predloge obvestil za preprečevanje, odkrivanje in poročanje zlorab ali sumljivih naročil ali poslov (Besedilo velja za EGP)

9. Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/958 z dne 9. marca 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 596/2014 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za tehnične rešitve za objektivno predstavitev naložbenih priporočil ali drugih informacij, s katerimi se priporoča ali predlaga naložbena strategija, ter za razkritje posameznih interesov ali navedb nasprotja interesov (Besedilo velja za EGP)

a) Popravek Delegirane uredbe Komisije (EU) 2016/958 z dne 9. marca 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 596/2014 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za tehnične rešitve za objektivno predstavitev naložbenih priporočil ali drugih informacij, s katerimi se priporoča ali predlaga naložbena strategija, ter za razkritje posameznih interesov ali navedb nasprotja interesov

10. Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/959 z dne 17. maja 2016 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov za sondiranja trga glede sistemov in predlog obvestil, ki jih uporabljajo udeleženci na trgu, ki razkrivajo informacije, ter glede oblike evidenc v skladu z Uredbo (EU) št. 596/2014 Evropskega parlamenta in Sveta (Besedilo velja za EGP)

11. Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/960 z dne 17. maja 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 596/2014 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za ustrezne ureditve, sisteme in postopke za udeležence na trgu, ki razkrivajo informacije in izvajajo sondiranja trga (Besedilo velja za EGP)

a.) Popravek Delegirane uredbe Komisije (EU) 2016/960 z dne 17. maja 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 596/2014 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za ustrezne ureditve, sisteme in postopke za udeležence na trgu, ki razkrivajo informacije in izvajajo sondiranja trga 

12. Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/908 z dne 26. februarja 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 596/2014 Evropskega parlamenta in Sveta, ki določa regulativne tehnične standarde o merilih, postopkih in zahtevah za odobritev sprejete tržne prakse ter zahtevah za ohranitev ali prenehanje prakse ali za spremembo pogojev za njeno odobritev (Besedilo velja za EGP)

13. Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/909 z dne 1. marca 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 596/2014 Evropskega parlamenta in Sveta glede regulativnih tehničnih standardov za vsebino obvestil, ki se predložijo pristojnim organom, ter glede zbiranja, objave in hrambe seznama obvestil (Besedilo velja za EGP)

14. Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/1052 z dne 8. marca 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 596/2014 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za določitev pogojev, ki se uporabljajo za programe ponovnega odkupa in ukrepe za stabilizacijo (Besedilo velja za EGP)

15. Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/1055 z dne 29. junija 2016 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov v zvezi s tehničnimi rešitvami za ustrezno razkritje notranjih informacij javnosti in za odložitev razkritja notranjih informacij javnosti v skladu z Uredbo (EU) št. 596/2014 Evropskega parlamenta in Sveta (Besedilo velja za EGP)

16. Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/1158 z dne 29. junija 2017 o izvedbenih tehničnih standardih v zvezi s postopki in obrazci, ki jih pristojni organi uporabljajo za izmenjavo informacij z ESMA, kot so določene v členu 33 Uredbe (EU) št. 596/2014 Evropskega parlamenta in Sveta

17. Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/292 z dne 26. februarja 2018 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov v zvezi s postopki in obrazci za izmenjavo informacij ter pomoč med pristojnimi organi v skladu z Uredbo (EU) št. 596/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o zlorabi trga

18. Uredba (EU) 2019/2115 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. novembra 2019 o spremembi Direktive 2014/65/EU ter uredb (EU) št. 596/2014 in (EU) 2017/1129 v zvezi s spodbujanjem uporabe zagonskih trgov MSP

19. Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/1406 z dne 2. oktobra 2020 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov v zvezi s postopki in obrazci za izmenjavo informacij ter sodelovanje med pristojnimi organi, ESMA, Komisijo in drugimi subjekti v skladu s členom 24(2) in členom 25 Uredbe (EU) št. 596/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o zlorabi trga

  1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
  2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
    razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
  3. Medijsko središče: pr@atvp.si