Poravnalni sistem vrednostnih papirjev (CSDR)

1. Uredba (EU) št. 909/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. julija 2014 o izboljšanju ureditve poravnav vrednostnih papirjev v Evropski uniji in o centralnih depotnih družbah ter o spremembi direktiv 98/26/ES in 2014/65/EU ter Uredbe (EU) št. 236/2012 (Besedilo velja za EGP)

Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o izboljšanju ureditve poravnav vrednostnih papirjev v Evropski uniji in o centralnih depotnih družbah 

a) Popravek Uredbe (EU) št. 909/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. julija 2014 o izboljšanju ureditve poravnav vrednostnih papirjev v Evropski uniji in o centralnih depotnih družbah ter o spremembi direktiv 98/26/ES in 2014/65/EU ter Uredbe (EU) št. 236/2012 

2. Direktiva 98/26/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. maja 1998 o dokončnosti poravnave pri plačilih in sistemih poravnave vrednostnih papirjev

3. Delegirana Uredba Komisije (EU) 2017/389 z dne 11. novembra 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 909/2014 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s parametri za izračun denarnih kazni za neuspešne poravnave in dejavnostmi CDD v državah članicah gostiteljicah

4. Delegirana Uredba Komisije (EU) 2017/390 z dne 11. novembra 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 909/2014 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi glede nekaterih bonitetnih zahtev za centralne depotne družbe in imenovane kreditne institucije, ki ponujajo pomožne bančne storitve

5. Delegirana Uredba Komisije (EU) 2017/391 z dne 11. novembra 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 909/2014 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi o podrobnejši določitvi vsebine poročanja o internaliziranih poravnavah

6. Delegirana Uredba Komisije (EU) 2017/392 z dne 11. novembra 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 909/2014 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi o zahtevah glede izdaje dovoljenj, nadzora in poslovanja za centralne depotne družbe

7. Izvedbena Uredba Komisije (EU) 2017/393 z dne 11. novembra 2016 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov v zvezi s predlogami in postopki za poročanje in posredovanje informacij o internaliziranih poravnavah v skladu z Uredbo (EU) št. 909/2014 Evropskega parlamenta in Sveta

8. Izvedbena Uredba Komisije (EU) 2017/394 z dne 11. novembra 2016 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov v zvezi s standardnimi obrazci, predlogami in postopki za izdajo dovoljenja, za pregled in oceno centralnih depotnih družb, za sodelovanje med organi matične države članice in države članice gostiteljice, za posvetovanje organov, vključenih v izdajo dovoljenja za opravljanje pomožnih bančnih storitev, za dostop do centralnih depotnih družb ali za njih in v zvezi z obliko evidenc, ki jih morajo voditi centralne depotne družbe, v skladu z Uredbo (EU) št. 909/2014 Evropskega parlamenta in Sveta

9. Naznanilo o objavi datuma začetka uporabe delegiranih aktov Komisije EU na podlagi Uredbe 909/2014/EU (Uradni list RS, št. 21/17)

10. Delegirana uredba Komisije (EU) 2018/1229 z dne 25. maja 2018 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 909/2014 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi o disciplini pri poravnavi

  1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
  2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
    razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
  3. Medijsko središče: pr@atvp.si