Smernice ESMA

Izdajanje smernic je ena izmed ključnih nalog Evropskega nadzornega organa za vrednostne papirje in trge (ESMA), predpisanih z Uredbo (EU) št. 1095/2010 o ustanovitvi ESMA. Za vzpostavitev doslednih, uspešnih in učinkovitih nadzornih praks v okviru evropskega finančnega nadzora ter za zagotovitev skupne, enotne in usklajene uporabe evropske zakonodaje, ESMA izdaja smernice in priporočila, namenjene pristojnim organom ali udeležencem na finančnem trgu.

Vsak nacionalni pristojni organ je v dveh mesecih po izdaji smernic ali priporočil oz. po objavi prevodov le teh v nacionalne jezike, dolžan potrditi ESMA, ali ravna oziroma namerava ravnati v skladu z njimi. Prav tako mora nacionalni pristojni organ ESMA obvestiti, če smernic ali priporočil ne bo upošteval ali jih ne namerava upoštevati, in ob tem navesti razloge za takšno odločitev.

ESMA v zvezi z izdanimi smernicami in priporočili seznani Evropski parlament, Svet in Komisijo pri čemer navede, kateri nacionalni pristojni organi jih ne izpolnjujejo, in predstavi, kako namerava v prihodnosti zagotoviti, da bodo ti pristojni organi priporočila in smernice izpolnjevali.
Cilj ESMA je, da tisti, katerim so smernice namenjene, le-te sčasoma v celoti upoštevajo oz. ravnajo v skladu z njimi.

Agencija za trg vrednostnih papirjev se v skladu z drugim odstavkom 469.a člena ZTFI odloči glede uporabe posameznih smernic in priporočil ESMA ter jih sprejme ali delno ali v celoti zavrne, če za to obstajajo utemeljeni razlogi. Sklep o uporabi smernic ali priporočil pa se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

  1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
  2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
    razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
  3. Medijsko središče: pr@atvp.si