Zahteva za izdajo dovoljenja za pridobitev kvalificiranega deleža borze

Splošno o zahtevi za izdajo dovoljenja za pridobitev kvalificiranega deleža borze

Sklep o imetnikih kvalificiranih deležev borze

Dokumentacija, ki jo je potrebno priložiti zahtevi za izdajo dovoljenja


Bodoči kvalificirani imetnik mora zahtevi za izdajo dovoljenja za pridobitev kvalificiranega deleža priložiti dokumentacijo in informacije iz Priloge 1 Sklepa o imetnikih kvalificiranih deležev borze.

Agencija lahko v skladu s šestim odstavkom 547.a člena ZTFI zahteva predložitev dodatnih informacij ali dokumentov, potrebnih za presojo primernosti bodočega kvalificiranega imetnika, ne glede na to, ali so navedeni v Prilogi 1Sklepa o imetnikih kvalificiranih deležev borze.

Obrazci

Priloga 1: Seznam dokumentacije in informacij

Priloga 2: Vprašalnik k zahtevi za izdajo dovoljenja za kvalificirani delež (Obrazec KVALI)

  1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
  2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
    razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
  3. Medijsko središče: pr@atvp.si