ATVP

Svet ATVP sprejel splošna akta s področja ZISDU-3

20.12.2019

Svet Agencije za trg vrednostnih papirjev (Svet ATVP) je na seji, dne 20. 12. 2019, sprejel naslednja splošna akta:

- Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ključnih elementih investicijskega sklada ter tipih in vrstah investicijskih skladov in
- Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o poslovanju družbe za upravljanje.

Oba sklepa, pripravljena na podlagi določb Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (ZISDU-3), bosta začela veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.