ATVP

Javna razprava o osnutku nove Tarife o taksah in nadomestilih Agencije za trg vrednostnih papirjev

14.10.2019

Svet Agencije za trg vrednostnih papirjev (Svet ATVP) se je na svoji seji, dne 10. 10. 2019, seznanil z osnutkom nove Tarife o taksah in nadomestilih Agencije za trg vrednostnih papirjev. Navedeni osnutek prestavlja pomembno nadgradnjo veljavne Tarife o taksah in nadomestilih, saj vključuje vse novosti in trende na trgu finančnih instrumentov ter hkrati omogoča dolgoročno stabilno poslovanje Agencije za trg vrednostnih papirjev (ATVP). Svet ATVP je sklenil, da se obravnavani osnutek posreduje v javno obravnavo, s pripombami najkasneje do dne 28. 10. 2019.

Veljavna Tarifa o taksah in nadomestilih (veljavna Tarifa) se je od uveljavitve leta 2008 zaradi novih oziroma sprememb že veljavnih domačih in evropskih predpisov s področja trga finančnih instrumentov, že večkrat spreminjala in dopolnjevala. Po številnih spremembah in dopolnitvah veljavne Tarife, ter po pridobitvi novih pristojnosti, se je zaradi nepreglednosti, neažurnosti, pomanjkljivosti ter neustreznega vrednotenja posameznih postavk, izkazala potreba po pripravi nove Tarife o taksah in nadomestilih Agencije za trg vrednostnih papirjev (nova Tarifa), ki bi sledila vsem novostim in trendom na trgu finančnih instrumentov ter hkrati omogočila dolgoročno stabilno poslovanje ATVP, ki je nujno za delujoč kapitalski trg.

Osnutek nove Tarife, ki je v javni razpravi, vsebuje ovrednotenje novih nalog in pristojnosti ATVP ter ustrezno ovrednotenje nekaterih že obstoječih postavk veljavne Tarife, pri katerih se je pokazalo, da je nadzor nad udeleženci na trgu finančnih instrumentov ali aktivnostmi teh subjektov, bolj obsežen in zahteven, kot je to odraženo v veljavni Tarifi. Osnutek nove Tarife upošteva tudi dejstvo, da se s pristojnostmi, ki jih pridobiva ATVP v zadnjih letih, dodatno povečujejo tako zahteve za delo ATVP kot tudi zahteve za delovanje udeležencev na trgu finančnih instrumentov. Navedeno se pri udeležencih trga finančnih instrumentov kaže v pomembni konsolidaciji izvajalcev investicijskih storitev in poslov ter upravljavcev investicijskih skladov, medtem ko je v zvezi z ATVP potrebno izpostaviti predvsem zahteve, ki izhajajo iz predpisov in usmeritev EU po povečani informatizaciji poročanja in varovanja podatkov. Te zahteve namreč zvišujejo tudi izdatke za informacijsko tehnologijo (IT), ki je za ATVP postalo eno največjih odhodkovnih mest, poleg članarin mednarodnih organizacij, katerih članica je ATVP (ESMA in IOSCO), in ki se iz leta v leto povečujejo.