ATVP

Objava splošnih aktov v Uradnem listu RS

27.06.2019

V Uradnem listu RS, št. 42/19 z dne 27. 6. 2019 so objavljeni naslednji splošni akti Agencije za trg vrednostnih papirjev:

Sklep o ureditvi notranjega upravljanja, upravljalnem organu in procesu ocenjevanja ustreznega notranjega kapitala za borznoposredniške družbe
Sklep o izvajanju opcij in diskrecijskih pravic iz Uredbe 575/2013/EU
Sklep o dokumentaciji za izdajo dovoljenja za vključitev kapitalskega instrumenta v izračun kapitala borznoposredniških družb
Sklep o minimalnih zahtevah za zagotavljanje ustrezne likvidnostne pozicije borznoposredniških družb
Sklep o imetnikih kvalificiranih deležev borznoposredniške družbe
Sklep o dokumentaciji za dokazovanje izpolnjevanja pogojev za imenovanje člana upravljalnega organa borznoposredniške družbe, likvidacijskega upravitelja borznoposredniške družbe oziroma poslovodjo podružnice investicijskega podjetja tretje države
Sklep o pogojih za opravljanje investicijskih in drugih storitev za borznoposredniške družbe
Sklep o določitvi programa in načina opravljanja preizkusa strokovnih znanj, potrebnih za opravljanje poslov borznega posrednika
Sklep o podrobnejših merilih zahtevanih znanj in usposobljenosti fizičnih oseb, ki dajejo strankam informacije o finančnih instrumentih, investicijskih storitvah in poslih ter pomožnih investicijskih storitvah
Sklep o merilih za določitev pomembne borznoposredniške družbe
Sklep o zajamčenih terjatvah vlagateljev
Sklep o poročanju posameznih dejstev in okoliščin borznoposredniških družb
Sklep o registru odvisnih borznoposredniških zastopnikov
Sklep o poslovnih knjigah, letnih in polletnih poročilih borznoposredniških družb
Sklep o najmanjšem obsegu in vsebini dodatnega revizijskega pregleda in dodatnega revizorjevega poročila o izpolnjevanju pravil o upravljanju tveganj v borznoposredniških družbah
Sklep o podrobnejših organizacijskih zahtevah za upravljanje borznega trga
Sklep o dokumentaciji za dokazovanje izpolnjevanja pogojev za imenovanje člana upravljalnega organa borze
Sklep o podrobnejših pravilih o borznem trgu
Sklep o imetnikih kvalificiranih deležev borze
Sklep o poročanju borznoposredniških družb v zvezi s skupino
Navodilo o dokumentaciji za izdajo dovoljenj za opravljanje investicijskih ter pomožnih investicijskih storitev in drugih dovoljenj.

Navedeni splošni akti bodo začeli veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.