ATVP

Razpis za prosto delovno mesto

10.01.2019

Agencija za trg vrednostnih papirjev (v nadaljevanju: Agencija), Poljanski nasip 6, 1000 Ljubljana vabi k sodelovanju novega sodelavca (m/ž) za delovno mesto:


- PODROČNI PODSEKRETAR v Sektorju skladov (pravnik) (eno delovno mesto)


Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
- specializacija po visokošolski izobrazbi pravne smeri (prejšnja) ali visokošolska univerzitetna izobrazba pravne smeri (prejšnja) ali magistrska izobrazba pravne smeri,
- najmanj 4 leta delovnih izkušenj,
- aktivno znanje uradnega jezika,
- aktivno znanje najmanj enega svetovnega jezika,
- poznavanje računalniških pisarniških programov (Microsoft Office) in elektronskega komuniciranja.

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z izkušnjami pri delu na področju gospodarskega prava in finančnih storitev in kandidati, ki bodo imeli opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka.

Na delovnem mestu Področni podsekretar v Sektorju skladov se opravljajo zlasti naslednja dela in naloge:
- opravljanje nalog s področja dela Sektorja skladov, ki pomeni zlasti izvajanje zahtevnejših postopkov med naslednjimi:
     - vodenje ali sodelovanje pri vodenju postopkov izdaje dovoljenj oziroma soglasij s področja dela Sektorja skladov,
    - vodenje ali sodelovanje pri vodenju postopkov nadzora s področja dela Sektorja skladov, sestavljanje in priprava internih poročil o zaključkih v postopkih nadzora s predlogi za nadaljnje ukrepanje,
    - vodenje ali sodelovanje pri opravljanju pregledov poslovanja subjektov nadzora (t. i. »on site« nadzor) s področja dela Sektorja skladov,
    - priprava ali sodelovanje pri pripravi stališč in mnenj s področja Sektorja skladov,
    - priprava ali sodelovanje pri pripravi predpisov s področja dela Sektorja skladov,
- priprava potrebnih gradiv za seje sveta Agencije ter vodenje dokumentacije v zvezi s tem,
- vodenje oziroma sodelovanje v zahtevnejših delovnih skupinah,
- sestavljanje statističnih in drugih poročil, ki zadevajo delovno področje  Sektorja skladov,
- opravljanje drugih del in nalog po nalogu direktorja in vodje Sektorja skladov.

Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in 3 meseci poskusne dobe.

Izbrani kandidat bo opravljal delo praviloma na sedežu Agencije za trg vrednostnih papirjev, Poljanski nasip 6 Ljubljana, oziroma glede na potrebe tudi zunaj njega.

Prijava mora vsebovati:
1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
3. življenjepis, v katerem kandidat navede poleg formalne izobrazbe tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil,
4. izjavo iskalca zaposlitve, da s tem, ko posreduje svoje osebne podatke Agenciji, dovoljuje Agenciji da zbira, ureja, shranjuje, vpogleduje ali na drug način uporablja osebne podatke iskalca zaposlitve, ki jih vodi v zbirkah osebnih podatkov, z namenom potencialne zaposlitve v Agenciji na podlagi te javne objave (v kolikor iskalec zaposlitve to želi, lahko poleg navedene izjave tudi izrecno izjavi, da soglaša, da Agencija hrani njegove osebne podatke tudi za namen morebitne prijave na delovno mesto, ki bo predmet morebitnega kasnejšega razpisa).

Prijave z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev sprejemamo do vključno 24. 1. 2019 na naslov: Agencija za trg vrednostnih papirjev, Poljanski nasip 6, 1000 Ljubljana, ali po e-pošti: webmaster@atvp.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Podrobnejše informacije o delu lahko dobite na telefonski številke: 01 280 04 00, ga. Molan.