ATVP

Prenos podatkov med repozitoriji sklenjenih poslov

27.11.2018

Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) v zvezi z namero Združenega kraljestva za izstop iz Evropske unije (EU), ki bo predvidoma s 30. 3. 2019 postalo »tretja država«, poziva udeležence trga, da za zagotovitev nemotenega poročanja v repozitorij sklenjenih poslov, pri repozitorijih sklenjenih poslov, ustanovljenih v Združenem kraljestvu, preverijo ali bo zagotovljena kontinuiteta storitve. Pri prenosu podatkov o pogodbah o izvedenih finančnih instrumentih iz enega repozitorija sklenjenih poslov v drugega, je ključno zagotavljanje kakovosti podatkov, zato je potrebno slediti najnovejšim zahtevam za poročanje.

Podatke za vse odprte pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih, ki so že bili posredovani repozitorijem sklenjenih poslov, je potrebno prilagoditi določbam spremenjene zakonodaje, tj. Delegirani uredbi Komisije (EU) 2017/104 in Izvedbeni uredbi Komisije (EU) 2017/105. S tem se bo omogočil morebiten prenos podatkov med repozitoriji sklenjenih poslov zaradi izstopa Združenega kraljestva iz EU ter se bo zagotovila neprekinjena skladnost z obveznostjo poročanja.

Celoten poziv ATVP si lahko ogledate tukaj.