ATVP

Svet ATVP se je seznanil z osnutkom splošnega akta s področja ZISDU-3

21.11.2018

Svet Agencije za trg vrednostnih papirjev (Svet ATVP) se je na seji, dne 21. 11. 2018, seznanil z osnutkom Sklepa o spremembi Sklepa o kapitalu družbe za upravljanje.

Svet ATVP je sklenil, da se obravnavani osnutek, pripravljen na podlagi Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (ZISDU-3), posreduje v javno obravnavo.

Pripombe na navedeni osnutek se lahko posredujejo Agenciji za trg vrednostnih papirjev (ATVP) najkasneje do 30. 11. 2018.