ATVP

ATVP pozdravlja sprejem ZTFI-1

20.11.2018

Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) pozdravlja sprejem novega Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-1) v Državnem zboru RS. Z ZTFI-1 bo Slovenija poenotila svoja pravila na trgu finančnih instrumentov s pravili EU, predvsem z direktivo MiFID II in odpravila slabosti, ki so se pokazale med zadnjo finančno krizo. Zakon tako krepi pravni okvir organiziranega trga finančnih instrumentov in prinaša večjo preglednost slovenskega trga finančnih instrumentov, večje varstvo vlagateljev, nadzornemu organu - ATVP - pa daje ustrezna pooblastila za delo ter večje pristojnosti pri sankcijah za kršitve.

Pretežni del zakonskih novosti ZTFI-1 je povezan s prenosom Direktive 2014/65/EU o trgih finančnih instrumentov (MiFID II), nekatere zakonske določbe pa predstavljajo tehnične in redakcijske izboljšave. Zakon ureja tudi izvajanje Uredbe (EU) 2014/600 o trgih finančnih instrumentov (MiFIR) in Uredbe (EU) 2016/1011 o indeksih, ki se uporabljajo kot referenčne vrednosti v finančnih instrumentih in finančnih pogodbah ali za merjenje uspešnosti investicijskih skladov, ter prinaša pomembne novosti na področju sistema jamstva za terjatve vlagateljev.

Na novo se uvaja investicijska storitev upravljanje večstranskega sistema OTF (angl. Organised Trading Facility), ki ni organiziran trg ali MTF (angl. Multilateral Trading Facility). Pomembni zakonski novosti sta tudi uvedba nove kategorije finančnih instrumentov, tj. emisijskih kuponov, ter določitev pogojev za algoritemsko trgovanje.

ZTFI-1 dopolnjuje tudi nekatera že obstoječa in uvaja tudi nova pravila, ki bodo pripomogla k večjemu varstvu vlagateljev oz. zaščiti strank, predvsem razširjene določbe o vodenju evidenc borznoposredniške družbe in strožje pogoje za obveščanje strank o storitvah in tveganjih, povezanih s posameznimi finančnimi instrumenti. Stranke bo potrebno tudi bolj podrobno obveščati o stroških, ki jih prinaša posamezna storitev.

Direktor ATVP mag. Miloš Čas je ob sprejemu zakona poudaril: »ZTFI-1 predstavlja pomemben premik na slovenskem kapitalskem trgu, saj bo vzpostavil višje standarde delovanja borznoposredniških družb in bank, s tem pa tudi večje varstvo vlagateljev, boljši nadzor nad trgovanjem s finančnimi instrumenti in transparentnost trga.«