ATVP

Svet ATVP sprejel splošna akta s področja ZTFI in ZISDU – 3

13.07.2018

Svet Agencije za trg vrednostnih papirjev (Svet ATVP) je na seji, dne 13. 7. 2018, sprejel dva splošna akta in sicer:

- Sklep o uporabi Smernic o scenarijih za teste izjemnih situacij v skladu s členom 28 uredbe o skladih denarnega trga in
- Sklep o spremembah Sklepa o preizkusu znanja s področja trženja enot investicijskih skladov.

Prvi od navedenih aktov, sprejet na podlagi Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI), začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, drugi akt, sprejet na podlagi Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (ZISDU – 3), pa začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.