ATVP

Arhiv novic

ESMA objavila poziv za članstvo v skupini SMSG

17.02.2020

Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA) je zaradi spremembe njene ustanovne uredbe, s katero se spreminja sestava skupine SMSG - Securities and Markets Stakeholder Group, objavil poziv za članstvo v navedeni skupini. Skupino SMSG sestavlja 30 članov, predstavnikov udeležencev trga finančnih instrumentov, uporabnikov finančnih storitev, zaposlenih v finančnem sektorju, potrošniških organizacij, malih in srednje velikih podjetij ter akademikov.

Več informacij je objavljenih na spletni strani ESMA.

...  > več

Odhod Velike Britanije iz EU – vpliv na slovenski kapitalski trg

10.02.2020

Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) z namenom zaščite vlagateljev in ohranjanja stabilnosti finančnega sistema podaja naslednje pojasnilo za zainteresirano javnost v zvezi s posledicami izstopa Velike Britanije iz Evropske unije dne 31. 1. 2020.

Po izstopu iz Evropske unije (EU) je za Veliko Britanijo dne 1. 2. 2020 v skladu s sporazumom, ki ga sklenila z EU, začelo veljati 11- mesečno prehodno obdobje, v katerem bodo morali njeni poslovni subjekti, ki delujejo na trgu finančnih instrumentov v državah članicah, uskladiti svoje poslovanje z veljavno zakonodajo.

...  > več

Priročnik za izdajatelje

04.02.2020

Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) z namenom promocije slovenskega kapitalskega trga objavlja Priročnik za izdajatelje. Ta bo prispeval k približevanju tematike javnega ponujanja vrednostnih papirjev ter s tem povezane transparentnosti izdajateljem, in sicer predvsem z namenom, da se ustrezno osvetli zakonodajne zahteve, smernice ter prakso s tem v zvezi. ATVP s priročnikom prispeva k promoviranju pomembnega segmenta vsakega uspešnega gospodarstva, tj. kapitalskega trga, ki bi moral slovenskim družbam predstavljati pomemben vir financiranja ter bi hkrati moral biti tudi prostor za doseganje njihove prepoznavnosti.

...  > več

Nadzorniške prioritete ATVP v letu 2020

03.02.2020

Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) je tako kot v preteklih letih tudi letos organizirala letno srečanje med predstavniki ATVP in člani uprav borzno posredniških družb in bank, ki opravljajo finančne storitve ter člani uprav družb za upravljanje. Namen tovrstnih srečanj je udeležencem predstaviti pomembnejše ugotovitve iz nadzornih postopkov, ki jih je ATVP nad omenjenimi družbami vodila v preteklem letu, jih seznaniti s prioritetami na področju nadzora v letu 2020 ter predstaviti regulatorne spremembe, ki bodo tako ali drugače vplivale na poslovanje teh družb v prihodnosti.

...  > več

ATVP zaključila nadzorni postopek nad družbo Petrol d. d.

23.12.2019

Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) zaradi velikega zanimanja javnosti sporoča, da je zaključila nadzorni postopek nad družbo Petrol d. d., ki ga je začela zaradi suma kršitev pri razkritju nadzorovanih informacij ob menjavi uprave te družbe oktobra letos. V nadzornem postopku ATVP ni ugotovila zakonskih kršitev pri razkrivanju nadzorovanih informacij. Ker pa je v postopku nadzora ugotovila določene nedoslednosti oziroma pomanjkljivosti na področju korporativnega poročanja, je upravi in nadzornemu svetu družbe Petrol d. d. posredovala priporočila za izboljšanje nivoja korporativnega poročanja.

...  > več

ATVP izdala odločbo o mirovanju glasovalnih pravic nezakonitim prevzemnikom v ciljni družbi MINERVO d. d. Ljubljana

23.12.2019

Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) je zaradi kršitve določb Zakona o prevzemih (ZPre-1) v ciljni družbi MINERVO d. d. Ljubljana ugotovila, da je osebam POMIN, družba pooblaščenka d. d., Vojko Reven, Matevž Turk, Primož Bizilj, Janez Mertelj, Igor Kukec, Jože Valenčič, Stanko Bohnec in PROEKS trgovina in proizvodnja d. o. o., ki v tej ciljni družbi delujejo usklajeno, prepovedano uresničevanje glasovalnih pravic. Hkrati je ciljni družbi prepovedala uresničitev teh pravic navedenim osebam.

...  > več

Svet ATVP sprejel splošna akta s področja ZISDU-3

20.12.2019

Svet Agencije za trg vrednostnih papirjev (Svet ATVP) je na seji, dne 20. 12. 2019, sprejel Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ključnih elementih investicijskega sklada ter tipih in vrstah investicijskih skladov in Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o poslovanju družbe za upravljanje.

Oba sklepa, pripravljena na podlagi določb Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (ZISDU-3), bosta začela veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

...  > več

ATVP izdala okrožnico v zvezi s poročanjem javnih družb

19.12.2019

Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) je na javne družbe naslovila okrožnico, povezano s področjem obveznosti razkrivanja nadzorovanih informacij. V njej je povzela bistvene zakonodajne spremembe, do katerih je prišlo v zadnjem letu, ter predstavila druge koristne informacije, za katere ocenjuje, da jih bodo javne družbe lahko uporabile za izboljšanje korporativnega poročanja.

...  > več

Prenova bonitetne ureditve za investicijska podjetja EU

13.12.2019

V sredo, 25. decembra 2019 bosta stopila v veljavo Uredba o bonitetnih zahtevah za investicijska podjetja (IFR) in Direktiva o bonitetnem nadzoru investicijskih podjetij (IFD). Nova evropska predpisa bosta za vsa investicijska podjetja (tako tudi za borznoposredniške družbe pri nas), uvedla nov bonitetni režim v zvezi z upravljanjem s tveganji, poročanjem in razkritji ter spremenila pravila o prejemkih za nekatera investicijska podjetja.

...  > več

Nadzor ATVP nad letnimi poročili javnih družb

09.12.2019

Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) je na podlagi določb Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI – 1) pristojna in odgovorna za nadzor nad letnimi poročili javnih družb, s katerih vrednostnimi papirji se trguje na organiziranem trgu. Nadzor se izvaja tudi v skladu z nadzornimi prioritetami, oblikovanimi med državami članicami znotraj združenja evropskih regulatorjev trga vrednostnih papirjev – ESMA. ATVP je na tej podlagi v letošnjem nadzoru pregledala letna poročila za leto 2018 37 izdajateljev.

...  > več

Svet ATVP izdal dovoljenje za združitev družb za upravljanje Triglav Skladi in ALTA Skladi

06.12.2019

Svet Agencije za trg vrednostnih papirjev (Svet ATVP) je na seji, dne 5. 12. 2019, sprejel sklep, s katerim družbi Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o., Slovenska cesta 54, Ljubljana, dovoljuje združitev – pripojitev družbe ALTA Skladi, družba za upravljanje, d. d., Železna cesta 18, Ljubljana.

...  > več

Družba LEDORO d.o.o. izbrisana iz registra odvisnih borznoposredniških zastopnikov

05.12.2019

Svet Agencije za trg vrednostnih papirjev (Svet ATVP) je na seji dne 28. novembra 2019 odločil, da se družba Ledoro d.o.o., Bravničarjeva ulica 13, 1000 Ljubljana, matična številka 8004188000, do dne 10. 11. 2019 odvisni borznoposredniški zastopnik investicijskega podjetja Goldenburg Group LTD, 1 Siafi Street, Porto Bello BLD, 3rd Floor, Office No. 303, 3042, Limassol, Republika Ciper, izbriše iz registra odvisnih borznoposredniških zastopnikov, ki ga vodi Agencija za trg vrednostnih papirjev, ker je huje kršila obveznosti, določene s predpisi in pravili iz Zakona o trgu finančnih instrumentov.

...  > več

ESMA objavila razpis prostih delovnih mest predsednika in dveh neodvisnih članov nadzornega odbora za CNS

25.11.2019

Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA) je na svoji spletni strani objavil razpis prostih delovnih mest za 1) predsednika nadzornega odbora za centralne nasprotne stranke (CNS) in direktorja za CNS ter za 2) dva neodvisna člana nadzornega odbora za CNS in direktorja za CNS.

Rok za prijavo na razpisana delovna mesta je 6. januar 2020.

...  > več

ATVP izvedla delavnico o poročanju javnih družb v enotni elektronski obliki ESEF

25.11.2019

Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) je v petek, 22. 11. 2019, izvedla delavnico o poročanju javnih družb v enotni elektronski obliki ESEF. Gre za obveznost, ki jo bodo morale v skladu z zahtevami Direktive 2013/50/EU o spremembi Direktive o transparentnosti 2004/109/ES ter na podlagi Delegirane uredbe 2018/815 v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za določitev enotne elektronske oblike poročanja od poslovnega leta, ki se bo začelo 1. januarja 2020 ali pozneje, izpolnjevati javne družbe.

...  > več

Svet ATVP se je seznanil z osnutkom splošnega akta s področja ZTFI-1

14.11.2019

Svet Agencije za trg vrednostnih papirjev (Svet ATVP) se je na seji, 14. novembra 2019, seznanil z osnutkom Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi programa in načina opravljanja preizkusa strokovnih znanj, potrebnih za opravljanje poslov borznega posrednika.

...  > več

Družba LEDORO svetovanje d. o. o. ni več vezani zastopnik družbe Goldenburg Group Limited

12.11.2019

Agencija za trg vrednostnih papirjev je od ciprskega nadzornega organa za trg vrednostnih papirjev (Cyprus Securities and Exchange Commission) prejela obvestilo, da je investicijsko podjetje Goldenburg Group Limited (Goldenburg) dne 10. 11. 2019 preklicalo pooblastilo, s katerim je družbo LEDORO svetovanje d. o. o. pooblastilo, da v njenem imenu opravljanja dejanja v zvezi z investicijskimi storitvami in posli, ki jih na območju Republike Slovenije lahko opravlja Goldenburg.

...  > več

Nove informacije ESMA o pripravah na brexit

05.11.2019

Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA) je na svoji spletni strani objavil nove informacije v zvezi z brexitom. Po odločitvi Evropskega sveta o vnovičnem zamiku izstopa Združenega kraljestva iz EU, ESMA sporoča, da vsa predhodno objavljena opozorila in obvestila, ki se nanašajo na brexit brez dogovora, še veljajo, pri čemer se rok veljavnosti prestavi na 31. januar 2020.

...  > več

Podaljšan rok za prijavo na delavnico o poročanju javnih družb v enotni elektronski obliki ESEF

05.11.2019

Javne družbe bodo morale v skladu z zahtevami Direktive 2013/50/EU o spremembi Direktive o transparentnosti 2004/109/ES ter na podlagi Delegirane uredbe 2018/815 v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za določitev enotne elektronske oblike poročanja letna računovodska poročila, ki bodo vsebovala računovodske izkaze za poslovna leta, ki se bodo začela 1. januarja 2020 ali pozneje, pripravljati v enotni elektronski obliki poročanja ESEF. Da bi se javne družbe na nov način poročanja ustrezno pripravile, bo ATVP organizirala delavnico, na kateri bodo njeni strokovnjaki predstavili najpomembnejše informacije in napotke.

...  > več

Objava ZTFI-1A v Uradnem listu RS

05.11.2019

V Uradnem listu RS, št. 66/2019 z dne 5. 11. 2019 je objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-1A).

Zakon bo začel veljati 20. 11. 2019.

...  > več

Svet ATVP se je seznanil z osnutkoma splošnih aktov s področja ZISDU-3

30.10.2019

Svet Agencije za trg vrednostnih papirjev (Svet ATVP) se je na seji, 30. oktobra 2019, seznanil z osnutkoma Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o poslovanju družbe za upravljanje in Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ključnih elementih investicijskega sklada ter tipih in vrstah investicijskih skladov.

...  > več

1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  -  33  -  34  -  35  -  36