ATVP

Arhiv novic

Priporočilo OFS glede izplačila dobičkov finančnih družb

07.04.2020

Odbor za finančno stabilnost (OFS) je zaradi posledic, povezanih z epidemijo COVID-19 na področju poslovanja finančnih družb, za katere je ugotovil, da predstavljajo povečano sistemsko tveganje za finančno stabilnost, danes izdal priporočilo OFS/2020/1 pristojnim nadzornim organom glede izplačila dobičkov finančnih družb.

Priporočilo OFS je dostopno tukaj.

...  > več

ATVP objavila okrožnico v zvezi s poročanjem javnih družb v sedanjih zaostrenih razmerah

03.04.2020

Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) je zaradi negotovih razmer in nepredvidljivih situacij, s katerimi se trenutno soočajo javne družbe, in ki vplivajo na njihovo poslovanje, izdala okrožnico. V njej podaja dodatna pojasnila in napotke v zvezi z obveznostjo poročanja javnih družb ter odgovarja na vprašanje, kako vlagateljem zagotoviti ustrezne informacije v teh zaostrenih razmerah.

...  > več

Spremembe pri vodenju postopkov ATVP zaradi interventnih ukrepov (COVID-19)

30.03.2020

Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) sporoča, da je z dnem 29. 3. 2020 stopil v veljavo Zakon o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (ZZUSUDJZ), ki vpliva tudi na izvajanje pristojnosti ATVP kot nadzornega organa nad kapitalskim trgom v Republiki Sloveniji. Z dnem uveljavitve ZZUSUDJZ mora ATVP pri vodenju svojih postopkov (posamične upravne zadeve – postopki nadzora in izdaje dovoljenj ali soglasij ter prekrškovni postopki) upoštevati ukrepe, ki jih ta zakon in akti, sprejeti na njegovi podlagi, prinašajo, in sicer do prenehanja razlogov zanje, kar ugotovi Vlada RS s sklepom, ki ga objavi v Uradnem listu RS, vendar najdlje do 1. 7. 2020.

...  > več

ESMA objavila javno izjavo o poročanju po Uredbi SFTR

27.03.2020

Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA) je v okviru ukrepov za blažitev vpliva COVID-19 objavil javno izjavo v zvezi z obveznostjo poročanja o poslih financiranja z vrednostnimi papirji na podlagi Uredbe o preglednosti poslov financiranja z vrednostnimi papirji financiranju in ponovni uporabe (Uredba SFTR). Slednja določa poročanje podrobnih informacij o poslih financiranja z vrednostnimi papirji (SFT), ki jih sklenejo vsi udeleženci na trgu, ne glede na to, ali gre za finančne ali nefinančne subjekte, vključno s sestavo zavarovanja s premoženjem, če je to na voljo za ponovno uporabo ali je bilo ponovno uporabljeno, z nadomestitvijo zavarovanja s premoženjem ob koncu dneva in z uporabljenimi odbitki.

...  > več

ATVP svari pred nepremišljenimi naložbami

25.03.2020

Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) v zadnjih dneh opaža pojav oglasov, ki kot alternativo negotovim razmeram na kapitalskih trgih, praviloma z obljubo visokih donosov, vlagateljem ponujajo posle valutnega trgovanja (valutne algoritme, promptno valutno trgovanje ipd.).

ATVP opozarja, da so tovrstne naložbe izredno tvegane, saj ne gre za finančne instrumente, urejene z zakonom o trgu finančnih instrumentov, trgovanje z njimi ni nadzorovano s strani ATVP, obljubljene donosnosti pa ne odražajo dejanskih realiziranih donosnosti.

...  > več

Odziv ESMA na dogajanje, povezano s koronavirusom

23.03.2020

Predsednik Evropskega organa za vrednostne papirje in trge (ESMA) Steven Maijoor je danes podal izjavi v zvezi s finančimi trgi EU in regulatornimi aktivnostmi v povezavi z izbruhom koronavirusa (COVID-19). ESMA je sporočila tudi, da se je zaradi izbruha COVID-19, ki je močno vplival na poslovanje vseh zainteresiranih udeležencev, odločila, da bo za 4 tedne podaljšala roke za pripombe na vse aktualne posvetovalne dokumente. 

...  > več

ATVP opozarja na previdnost pri vlaganju v vrednostne papirje družbe DecaCare, d. o. o.

23.03.2020

Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) je z namenom varstva vlagateljev na finančnem trgu objavila opozorilo za javnost v zvezi s potrdili o deponiranju izdajatelja DecaCare, d. o. o. V njem potencialne vlagatelje opozarja, da navedena potrdila izdajatelja DecaCare, d. o. o., predstavljajo zelo tvegan vrednostni papir. Zato je pri vlaganju v navedene vrednostne papirje in morebitna druga potrdila o deponiranju oz. globalna potrdila o lastništvu izdajatelja DecaCare, d. o. o., ali drugih izdajateljev, ki bi v prihodnje izdali podobne vrednostne papirje, in s katerimi bi se lahko v bodoče trgovalo oz. bi se ti ponujali v Republiki Sloveniji, potrebna velika previdnost.

Opozorilo ATVP je dostopno tukaj.

...  > več

ESMA objavila pojasnilo v zvezi z beleženjem telefonskih pogovorov v okviru direktive MiFID II

20.03.2020

Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA) je objavil sporočilo za javnost, v katerem je podal pojasnilo v zvezi z odprtimi vprašanji, ki se pojavljajo pri uporabi zahtev iz direktive MiFID II, povezanih z beleženjem telefonskih pogovorov pri opravljanju investicijskih storitev in poslov.

Sporočilo za javnost ESMA je dostopno tukaj.

...  > več

ESMA zahteva od imetnikov neto kratkih pozicij poročanje o doseganju oz. preseganju pozicij, višjih od 0,1%

16.03.2020

Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) obvešča, da je Evropski nadzorni organ za vrednostne papirje in trge (ESMA) danes izdal začasno odločitev, da imetniki neto kratkih pozicij v delnicah, s katerimi se trguje na organiziranem trgu EU, obvestijo nacionalni pristojni organ o tem, ali pozicija po uveljavitvi te odločitve ESMA, dosega oziroma presega 0,1-odstotka izdanega osnovnega kapitala.

Odločitev ESMA, ki je stopila v veljavo takoj po objavi na spletnem mestu ESMA in vse dodatne informacije v zvezi s tem so na voljo tukaj.

...  > več

ATVP izdala okrožnico v zvezi z vplivom širjenja koronavirusa na poslovanje javnih družb

12.03.2020

Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) spremlja dogajanja v zvezi s širjenjem koronavirusa. Ob tem je že sedaj jasno, da bodo dogajanja verjetno imela pomemben vpliv tudi na poslovanje izdajateljev, s katerih vrednostnimi papirji se trguje na organiziranjem trgu, tj. na poslovanje javnih družb.

Zato je ATVP v zvezi s tem na vse javne družbe naslovila okrožnico s priporočili izdajateljem.

...  > več

ATVP spremlja vpliv širjenja koronavirusa na finančne trge

11.03.2020

Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) z namenom zagotavljanja varstva vlagateljev in stabilnega trga finančnih instrumentov pozorno spremlja vpliv širjenja koronavirusa na dogajanje na domačem in evropskih finančnih trgih. Od udeležencev trga – investicijskih podjetij, družb za upravljanje, upravljavcev specialnih investicijskih skladov, vzajemnih pokojninskih skladov, oseb, ki za sklade opravljajo skrbniške storitve – ter institucij tržne infrastrukture – borze vrednostnih papirjev in klirinško depotne družbe – pričakujemo, da imajo ustrezne načrte neprekinjenega poslovanja (t.i. business continuity plans), ki jih bodo lahko ustrezno implementirali v primeru izjemnih okoliščin. 

...  > več

ATVP izdala okrožnico družbam, ki opravljajo izvrševanje naročil za račun strank

27.02.2020

Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) je na vse družbe, ki opravljajo izvrševanje naročil za račun strank, naslovila okrožnico, s katero jih je seznanila z informacijami glede ocene primernosti (appropriateness) finančnih instrumentov za stranke pri opravljanju naslednjih investicijskih storitev: 1) sprejemanje in posredovanje naročil v zvezi z enim ali več finančnimi instrumenti in 2. izvrševanje naročil za račun strank. V okrožnici je družbam pojasnila tudi uporabo pravil o upravljanju produktov in o razmerju med uporabo pravil o primernosti finančnih instrumentov ter upravljanju produktov.

...  > več

ATVP zaradi tržne manipulacije ukrepala zoper družbo Ring in člana njenega poslovodstva

26.02.2020

Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) je v postopku nadzora nad trgovanjem družbe Ring International Holding AG (Ring) z delnicami Cinkarne Celje (CICG) ugotovila kršitev 15. člena Uredbe o zlorabi trga, ki prepoveduje tržno manipulacijo. Zaradi izkrivljanja slike prave ponudbe in povpraševanja na trgu in posledično zagotavljanja nenormalne oziroma umetne ravni cene delnice CICG je družbi Ring in članu njenega poslovodstva Ralphu Leu Lanckohru izdala odločbi, s katerima jima je prepovedala ponovitev kršitve prepovedi tržne manipulacije.

...  > več

ESMA objavila poziv za članstvo v skupini SMSG

17.02.2020

Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA) je zaradi spremembe njene ustanovne uredbe, s katero se spreminja sestava skupine SMSG - Securities and Markets Stakeholder Group, objavil poziv za članstvo v navedeni skupini. Skupino SMSG sestavlja 30 članov, predstavnikov udeležencev trga finančnih instrumentov, uporabnikov finančnih storitev, zaposlenih v finančnem sektorju, potrošniških organizacij, malih in srednje velikih podjetij ter akademikov.

Več informacij je objavljenih na spletni strani ESMA.

...  > več

Odhod Velike Britanije iz EU – vpliv na slovenski kapitalski trg

10.02.2020

Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) z namenom zaščite vlagateljev in ohranjanja stabilnosti finančnega sistema podaja naslednje pojasnilo za zainteresirano javnost v zvezi s posledicami izstopa Velike Britanije iz Evropske unije dne 31. 1. 2020.

Po izstopu iz Evropske unije (EU) je za Veliko Britanijo dne 1. 2. 2020 v skladu s sporazumom, ki ga sklenila z EU, začelo veljati 11- mesečno prehodno obdobje, v katerem bodo morali njeni poslovni subjekti, ki delujejo na trgu finančnih instrumentov v državah članicah, uskladiti svoje poslovanje z veljavno zakonodajo.

...  > več

Priročnik za izdajatelje

04.02.2020

Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) z namenom promocije slovenskega kapitalskega trga objavlja Priročnik za izdajatelje. Ta bo prispeval k približevanju tematike javnega ponujanja vrednostnih papirjev ter s tem povezane transparentnosti izdajateljem, in sicer predvsem z namenom, da se ustrezno osvetli zakonodajne zahteve, smernice ter prakso s tem v zvezi. ATVP s priročnikom prispeva k promoviranju pomembnega segmenta vsakega uspešnega gospodarstva, tj. kapitalskega trga, ki bi moral slovenskim družbam predstavljati pomemben vir financiranja ter bi hkrati moral biti tudi prostor za doseganje njihove prepoznavnosti.

...  > več

Nadzorniške prioritete ATVP v letu 2020

03.02.2020

Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) je tako kot v preteklih letih tudi letos organizirala letno srečanje med predstavniki ATVP in člani uprav borzno posredniških družb in bank, ki opravljajo finančne storitve ter člani uprav družb za upravljanje. Namen tovrstnih srečanj je udeležencem predstaviti pomembnejše ugotovitve iz nadzornih postopkov, ki jih je ATVP nad omenjenimi družbami vodila v preteklem letu, jih seznaniti s prioritetami na področju nadzora v letu 2020 ter predstaviti regulatorne spremembe, ki bodo tako ali drugače vplivale na poslovanje teh družb v prihodnosti.

...  > več

ATVP zaključila nadzorni postopek nad družbo Petrol d. d.

23.12.2019

Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) zaradi velikega zanimanja javnosti sporoča, da je zaključila nadzorni postopek nad družbo Petrol d. d., ki ga je začela zaradi suma kršitev pri razkritju nadzorovanih informacij ob menjavi uprave te družbe oktobra letos. V nadzornem postopku ATVP ni ugotovila zakonskih kršitev pri razkrivanju nadzorovanih informacij. Ker pa je v postopku nadzora ugotovila določene nedoslednosti oziroma pomanjkljivosti na področju korporativnega poročanja, je upravi in nadzornemu svetu družbe Petrol d. d. posredovala priporočila za izboljšanje nivoja korporativnega poročanja.

...  > več

ATVP izdala odločbo o mirovanju glasovalnih pravic nezakonitim prevzemnikom v ciljni družbi MINERVO d. d. Ljubljana

23.12.2019

Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) je zaradi kršitve določb Zakona o prevzemih (ZPre-1) v ciljni družbi MINERVO d. d. Ljubljana ugotovila, da je osebam POMIN, družba pooblaščenka d. d., Vojko Reven, Matevž Turk, Primož Bizilj, Janez Mertelj, Igor Kukec, Jože Valenčič, Stanko Bohnec in PROEKS trgovina in proizvodnja d. o. o., ki v tej ciljni družbi delujejo usklajeno, prepovedano uresničevanje glasovalnih pravic. Hkrati je ciljni družbi prepovedala uresničitev teh pravic navedenim osebam.

...  > več

Svet ATVP sprejel splošna akta s področja ZISDU-3

20.12.2019

Svet Agencije za trg vrednostnih papirjev (Svet ATVP) je na seji, dne 20. 12. 2019, sprejel Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ključnih elementih investicijskega sklada ter tipih in vrstah investicijskih skladov in Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o poslovanju družbe za upravljanje.

Oba sklepa, pripravljena na podlagi določb Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (ZISDU-3), bosta začela veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

...  > več

1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  -  33  -  34  -  35  -  36  -  37